Untitled Document

ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ บูธขนาด 3 x 3 x 2.4 เมตร
บูธบนภายในอาคาร A B C D E และ F ราคาบูธละ 6,000 บาท
บูธบนภายนอกอาคาร G ราคาบูธละ 5,000 บาท
บูธล่างห้องกระจก H และ I ราคาบูธละ 4,000 บาท
บูธล่างพื้นที่เปิดกว้าง J ราคาบูธละ 3,000 บาท

รอชำระเงิน ชำระเงินแล้ว

ใต้อาคาร
          H1 H2 H3 H4            
                 
                         
                 
        H5 H6 H7 H8          
  J1             J6    
  J2             J7    
  J3             J8    
  J4             J9    
  J5             J10    
          I1 I2            
                     
                         
                     
          I3 I4            

บนอาคาร
F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31 F32 F33 F34 F35 F36 F37 F38 F39 F40  
                                 
 
  F24  
  F23   1  > <  8  
  F22   2  > <  7  
G1 F21   3  > <  6  
    F20   4  > <  5  
    F19  

ทางเข้า
A B C D E
   
9  > < 16
    F18   10 >   < 15
G2 F17   11 > < 14
  F16   12 >     < 13  
  F15    
         
F14 F13 F12 F11 F10 F9 F8 F7 F6
ทางเข้า
F5 F4 F3 F2 F1
                             

 

 


ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2942 8200 ต่อ8059, โทรสาร 0 2118 0144, Web Master : regtdk@ku.ac.th