โครงการอบรม เรื่อง "การพัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการสร้างคุรค่าในการขออนุมัติหลักสูตร"
        [วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2552]
โครงการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "การกำหนดรหัสวิชาและการจัดทำรายศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรี"
        [วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2552]
โครงการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "การนำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ"
        [วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2551
โครงการสัมมนา เรื่อง "การปรับกระบวนทัศน์ในการพิจารณาหลักสูตร/รายวิชาเพื่อการบริหารจัดการด้านวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา"
        [วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2551]


 โดยงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน                                                                                                                                  กลับหน้าหลัก

[back]