โครงการสัมมนา เรื่อง“แนวทางการดำเนินการกรณีหลักสูตรที่เกินรอบระยะเวลาปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา”  
        [วันที่ 9 สิงหาคม 2553]
โครงการสัมมนา เรื่อง “แนวปฏิบัติในการนำหลักสูตรและรายวิชาไปเปิดสอนต่างวิทยาเขต ของ มก” 
        [วันที่ 29 กรกฎาคม 2553]
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การจัดทำรายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) "
        [วันที่ 26,29 เมษายน 2553]
โครงการอบรม เรื่อง"การพัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่าในการขออนุมัติหลักสูตร "
        [วันที่ 2 เมษายน 2553]
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำรายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) "
        [วันที่ 21 มกราคม 2553]
โครงการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง "ทิศทางและแผนการส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"
        [ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2552]


 โดยงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน                                                                                                                                  กลับหน้าหลัก

[back]