การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนทิศทางในการพิจารณาหลักสูตร/รายวิชาของ มก.เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552” 
        [วันที่ 4-6 สิงหาคม 2554]
โครงการนำเสนอผลจากการศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการการศึกษา ณ ประเทศแถบสแกนดิเนเวีย: จากนโยบายสู่แผนพัฒนางานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
        [วันที่ 13 ธันวาคม 2553]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ(ต่อเนื่อง) เรื่อง “การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร รายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) ”

        [วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553]
การเสวนา เรื่อง “การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
        [วันที่ 15 ตุลาคม 2553]
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 โดยงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน                                                                                                                                  กลับหน้าหลัก

[back]