โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การจัดทำข้อมูล มคอ.ออนไลน์ (มคอ.3)”
        [วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ]
โครงการสัมมนาคณะกรรมการการศึกษา เรื่อง ความพร้อมและบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน : กลยุทธ์และมาตรการ
        [วันที่ 27 กรกฎาคม และ 22-24 สิงหาคม 2555 ]
คณะกรรมการโครงการแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี
        [วันที่ 6 มีนาคม 2555]
โครงการสัมนาการบริหารงานวิชาการระดับภาควิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
        [วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555]
ประชุมคณะกรรมการการศึกษาสัญจร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
        [วันที่ 19 มกราคม 2555]
 
 
 
 
 
 
 
 


 โดยงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน                                                                                                                                  กลับหน้าหลัก

[back]