>>ปีงบประมาณ 2556<<
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำข้อมูลในระบบ มคอ. มก. (KU-TQF)” (3 ครั้ง)
           [ครั้งที่ 1 วันที่ 28 มีนาคม 2556 ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร]
           [ครั้งที่ 2 วันที่ 4 เมษายน 2556 ณ วิทยาเขตกำแพงแสน]
           [ครั้งที่ 3 วันที่ 9 เมษายน 2556 ณ วิทยาเขตบางเขน]
 
 
 
 
 
 
 
 


 โดยงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน                                                                                                                                  กลับหน้าหลัก

[back]