>>ปีงบประมาณ 2557<<
โครงการเสวนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
        [วันที่ 9 มกราคม 2557]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำข้อมูล มคอ.3-5 และมคอ.7 ออนไลน์ และระบบรายงานข้อมูลเพื่อใช้ในการรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ในปีการศึกษา 2556
        [วันที่ 30 ตุลาคม 2556]
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรและรายวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
        [วันที่ 31 ตุลาคม 2556]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ในระบบ มคอ.มก. (KU-TQF)” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง Slope) อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มก. บางเขน
        [วันที่ 19 พฤษภาคม 2557]
 


 โดยงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน                                                                                                                                  กลับหน้าหลัก

[back]