โครงการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงคู่มือการบริหารคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และแนวปฏิบัติ  [วันที่ 26 พฤษภาคม 2558]  
โครงการประชุมเชิงวิชาการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการวิเคราะห์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสู่การปฏิบัติ [วันที่ 11 มิถุนายน 2558]
การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรให้สอดคล้องกับการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
     ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 ในระบบ มคอ.มก. (KU-TQF)

     [บางเขน-วันที่ 16,25,26 มิถุนายน 2558]/[ศรช-วันที่ 19 มิถุนายน 2558]/[กพส-วันที่ 30 มิถุนายน 2558]/[สกล-วันที่ 7 กรกฎาคม 2558]/[รอบพิเศษ-วันที่ 8,21 กรกฎาคม 2558]
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร [วันที่ 6-7 กันยายน 2558]


 โดยงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน                                                                                                                                

[back]