โครงการสัมมนา KU-KM เพื่อการบริหารงานหลักสูตรและพัฒนางานด้านวิชาการ (7 รุ่น)
     [กพส-วันที่ 17 มีนาคม 2559]/[สกล-วันที่ 25 มีนาคม 2559]/[บางเขน-วันที่ 29-30 มีนาคม 2559 (4 รุ่น)]/[ศรช-วันที่ 31 มีนาคม 2559]
โครงการปรับปรุงพัฒนาและอบรมผู้ใช้งานระบบ มคอ.7 ออนไลน์ปี 2559 (7 รอบ)
     [บางเขน วันที่ 27 มิ.ย. รอบที่ 1 เวลา 09.00-12.00 น. รอบที่ 2 เวลา 13.00-16.00 น.]
     [กำแพงแสน วันที่ 28 มิ.ย. รอบที่ 3 เวลา 09.00-12.00 น. รอบที่ 4 เวลา 13.00-16.00 น.]
     [บางเขน วันที่ 30 มิ.ย. รอบที่ 5 เวลา 09.00-12.00 น. รอบที่ 6 เวลา 13.00-16.00 น.]
     [เฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร วันที่ 11 ก.ค. 2559 รอบที่ 7 เวลา 09.00-12.00 น.]
 
 


 โดยงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน                                                                                                                                

[back]