โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "หลากหลายหลักสูตรอุดมศึกษา"  [วันที่ 15 พฤษภาคม 2551]  
โครงการอบรมจัดทำและตรวจสอบเอกสารหลักสูตร/รายวิชา เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อนุมัติ [3 รุ่น]
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จากทฤษฎี ... สู่การปฏิบัติ” [วันที่ 19 มีนาคม 2550]
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ทิศทางการพัฒนางานวิชาการเชิงรุกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” [วันที่ 14-16 มีนาคม 2550]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การกำหนดมาตรการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการด้านวิชาการของวิทยาเขต [4 ครั้ง]
การสัมมนาเพื่อหารือประเด็นปัญหาและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและแนวทางการบริการจัดการเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 [วันที่ 3 สิงหาคม 2548]
โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา [2 ครั้ง]
โครงการเรียนล่วงหน้า [วันที่ 7 มีนาคม 2549]
โครงการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง "แผนการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานในการพิจารณาหลักสูตร/รายวิชา ของคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ [วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2549]
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ [วันที่ 13-14 กันยายน 2549]


 โดยงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน                                                                                                                                  กลับหน้าหลัก

[back]