บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ ว.1043 เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (ผู้ลงนามในแบบฟอร์มเสนอ สกอ.)
  แบบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) (สำหรับการแก้ไขหลักสูตรบางส่วน)
  แบบ สมอ.07 ไม่ต้องรายงาน ให้ใช้ มคอ.5-7 แทน
  ศธ.0506(2)/6774 เรื่องทบทวนข้อกำหนดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
   
        แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) มคอ.01-06  
         << ผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล คือ นายกสภาสถาบัน/อธิการบดีของสถาบัน >>
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอนุปริญญา (มคอ.01)
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (มคอ.02)
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (มคอ.03)
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท (มคอ.04)
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (มคอ.05)
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก (มคอ.06)
  ศธ.0506(1)/ว517 เรื่องการปรับปรุงเอกสารแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ จากสกอ.
 
        แบบรายงาน มคอ.5-7  
  แบบรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา3 (มคอ.5)
  แบบรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)
  แบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
   
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 1 เมษายน 2558
งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน