ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม
เรื่อง การใช้โปรแกรม M@xLearn เื่พื่อสนับสนุนการการสอน
วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2548
เวลา 09.00-12.00 น.
*** วิธีการค้นหารายชื่อให้กด Ctrl+F แล้วพิมพ์ชื่อที่ต้องการค้นหา ***
คณะเกษตร
นาย เกษมสันต์ สกุลรัตน์
นาย เฉลิมชาติ วงศ์ลี้เจริญ
นางสาว เพชรดา เจริญมิตร
นางสาว เสาวนุช ถาวรพฤกษ์
นาย เอกชัย สระทองพลอย
นาย กวิศร์ วานิชกุล
นางสาว จุไรพร รอดเชื้อ
นาย ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์
นาย ฐากร สายขุนทด
นาย ณัฐ สมณคุปต์
นาย นิพนธ์ วิสารทานนท์
นางสาว บุบผา คงสมัย
นางสาว พนิดา ศิลปศาสตร์
นาง พัชราภรณ์ โค้วพานิช
นาง พิมพันธ์ เจิมสวัสดิพงษ์
นาย ภาณุพงศ์ ศรีอ่อน
นาย ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา
นาย วงเดช กงศรี
นาง วรรณี ชิวปรีชา
นางสาว ศิริพรรณ ตันตาคม
นางสาว อัญชลี สุทธิประการ
คณะบริหารธุรกิจ
น.ส. พันธิภา ศรีนามเมือง
นางสาว ยุพดี ศิริวรรณ
นาง วรรณวิภา คูสกุล
นาง ศิริวรรณ ภัทรประภานันท์
คณะประมง
นาง กังสดาลย์ บุญปราบ
นาย ฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน
นาง วราภรณ์ เตียงพิพิธพร
นาย วิชิต เสนาชัย
นาย สุทิน สมบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์
นาย เกษม ทับทิมศรี
นาย เจริญพร เพ็ชรกิจ
นาย โกเมนทร์ ชินวงศ์
น.ส. จันทวรรณ อนันตประยูร
นาง ปริมใจ พรหมสุทธิ
นาย ผจญ คำชูสังข์
นางสาว วราภรณ์ คล้ายสีแก้ว
นาย วิทยา ศักยาภินันท์
นาย สมเกียรติ รักษ์มณี
นาย สมพล วันต๊ะเมล์
คณะวนศาสตร์
นางสาว แสงสรรค์ ภูมิสถาน
นาง ดวงใจ ศุขเฉลิม
นาย ประสงค์ สงวนธรรม
นาย ปัสสี ประสมสินธ์
นาย พงศักดิ์ เฮงนิรันดร์
นาย มณฑล จำเริญพฤกษ์
นางสาว มณฑาทิพย์ โสมมีชัย
นาย ยงสยาม สนามพล
นาย รองลาภ สุขมาสรวง
นาย วิพักตร์ จินตนา
นาย สมนิมิตร พุกงาม
นาย สันต์ เกตุปราณีต
นาย สุรินทร์ อ้นพรม
คณะวิทยาศาสตร์
นาย เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล
ว่าที่ ร.ต. กฤษณะ อ่วมทอง
นาง กัณชลี จงรักวิทย์
น.ส. คทารัตน์ ชูศรีเอี่ยม
นาย ชัยวัฒน์ กิตติกุล
นาง นงนุช สุขวารี
นาย ประเสริฐ อยู่สำราญ
นางสาว ประชุมพร ทุนกุล
นาง พรรัตน์ ดีสงคราม
นาง พิณทิพย์ กรรณสูตร
นาง พีรนุช จอมพุก
นาง มณจันทร์ เมฆธน
นางสาว วรรณภา แขวงผุด
นาย วัฒนชัย ทองธีรภาพ
นาง วันวิสา สุดประเสริฐ
นาง ศุภลักษณ์ โรมรัตนพันธ์
นาย สมจิตต์ ปาละกาศ
นาย เอกชัย หุ่นนิวัฒน์
นางสาว อมรรัตน์ พรหมบุญ
นาง อรุณี อิงคากุล
น.ส. อุษณีย์ ลีรวัฒน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
นาย เฉลิมชัย ตระกูลผุดผ่อง
นาย กาจ ศุภผล
นางสาว กานต์ชนก วสุวัต
นางสาว จันทร์เพ็ญ อุดมโชติพฤทธิ์
นางสาว ชิดชนก วรรณกูล
นาง ดวงฤดี ฉายสุวรรณ
นาย ธนพัฒน์ เกิดสุข
ว่าที่ ร.ต. ธนัช  สุขวิมลเสรี
นาย ธนินทร สุพรรณปรีชา
นาย บุญชู เรืองพงศรีสุข
นาย ประมุข จันสุริยวงศ์
นาย พงศธร โสภาพันธุ์
นาย พยูร เสนทองแก้ว
นาย มนต์ชัย โศภิษฐกมล
นาย วัชรินทร์ วิทยกุล
นาย วินัย เพชร์สุข
นาย สาคร จันทร์ขอนแก่น
นาย สุเมธ หงษ์สาชุม
นาง สุภาพร แจ่มเจริญ
นาย อนนต์ วงษ์เกษม
นาย อภิชัย มากมี
นาย อุทัย สรรวัจนา
คณะศึกษาศาสตร์
นาง กฤษณา สุปัญญรักษ์
นางสาว ฐิตาภา ศุนาลัย
นางสาว นฤมล ศราธพันธ์
นาง นาตยา ปิลันชนานนท์
นาง ปัทมาวดี เล่ห์มงคล
นาย พนิต เข็มทอง
นาง พุดกรอง คุ้มวงศ์ไทย
นาง ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์
นางสาว ยถิกา วัชระคุปต์
นางสาว ยูถิกา วัชระคุปต์
นาย สบสันติ์ มหานิยม
นาย  สมศักดิ์ ถิ่นขจี
นาย สุวิช บุตรสุวรรณ
นาย อภิลักษณ์ เทียนทอง
นาง อินทิรา ศรีคุณ
โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.
นาง จารี เพชรอาวุธ
นางสาว จิราภรณ์ ศิริทวี
นางสาว เดือนนภา โยธามาตร
นางสาว เตือนใจ ปัญโญ
นาง ทิชากร ฉัตรวิไล
นาง พรพนา วัฒนเสรี
นางสาว ภัทราพร เกษรวนิชวัฒนา
นางสาว ภาวิณี พึ่งพัฒน์
นาง มาลินท์ อิทธิรส
นางสาว รัตนา แหลมศรี
นาย สมยศ เดชะ
นาง สุธาทิพย์ ชะเอมกูล
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
นางสาว จงรักษ์ แก้วประสิทธ์
นางสาว นฤพร เพ็ชร์กลาง
นาย วิทยา จ่าทอง
นาง สุวรรณี ศรีนวล
นางสาว อัจฉรียา ปราบอริพ่าย
คณะเศรษฐศาสตร์
นางสาว เสาวลักษณ์ ปโกฏิประภา
นาง กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ
นาย ธีรศักดิ์ เพิ่มพูน
นาย ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร
นาย ภคพงศ์ พวงศรี
นาย ยอดยิ่ง คงทอง
นางสาว อัมพร น้อยแสง
นาย อำนาจ สาดทอง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
น.ส. โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์
ม.ล. วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์
คณะสังคมศาสตร์
นางสาว พรทิพย์ กาญจนสุนทร
นาง รัชนีวรรณ เวชพฤติ
นาย ศรีรัฐ โกวงศ์
คณะสัตวแพทย์
นางสาว เฉลียว ศาลากิจ
นาย เทวินทร์ อินปิ่นแก้ว
นาย กมลชัย ตรงวานิชนาม
นางสาว กาญจนา อิ่มศิลป์
นาย ขจร กอบสันเทียะ
นาย คัมภีร์ พัฒนะธนัง
นาย จักรกฤษณ์ ชำนาญกิจ
นาง ณฐนันท์ พรหมพา
นาย ดิเรก รุจิรัตนวรากร
นาย พิบูลย์ เรืองสุภาภิชาติ
นางสาว มลิวัลย์ ชุมถนอม
นางสาว รัชดา คะดาษ
นาง วนิดา เหล่าหะสุระโยธิน
นาง ศรัญญา พัวพลเทพ
นางสาว ศิริรักษ์ จันทครุ
นาย สมหมาย หอมสวาท
นาย องอาจ เลาหวินิจ
นาง อภันตรี ด้วงเงิน
นาย อำนาจ พัวพลเทพ
คณะอุสาหกรรมเกษตร
นาย เลอสิทธิ์ บุญทองดี
นางสาว กุลนาถ ทองขาว
นางสาว งามทิพย์ ภู่วโรดม
นางสาว งามทิพย์ ภู่วโรดม
นางสาว จันทร์ทิพย์ ซื่อสัตย์
นาง ชนัสสา นันทิวัชริทร์
นาย นพดล ธารน้ำทิพย์
นางสาว นิตยา ทับทิมทัย
นางสาว ปวริน สุรัสวดี
นาง พัชราภรณ์ คงสวัสดิ์
นางสาว สิริวัฒนา จิตตรีพล
นาย อธิป อำภาพร
นาง อรอนงค์ นัยวิกุล
นางสาว อำพร เสน่ห์
     
บัณฑิตวิทยาลัย
นางสาว จรุวรรณ์ พฤกษติกุล
นางสาว จารุรัตน์ แจ่มเหมือน
นางสาว พนารัตน์ ทองหมั้น
นางสาว สุมนา วรรณวัตร
นางสาว อัญชลี ลิ่มสืบเชื้อ
วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
นางสาว เสาวลักษณ์ บัวจันทร์
นางสาว กอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม
นาย ชาตรี นิ่มปี
นาง สตรีไทย พุ่มไม้
นาย อิทธิพล ราตรีเกรียงไกร
วิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์
นางสาว เสาวนีย์ ปรึกไชสง
นาย นริศ ปานศรีแก้ว
นางสาว ประกายฟ้า โปร่งพรมมา
สำนักกีฬา
นาย ชาญชัย จันทร์สุวรรณ
สำนักทะเบียนและประมวลผล
นาย อับดุลหาดี อุเซ็ง
นางสาว สนใจ กันบุญมา
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
นาย เกษม วงค์แสน
นาง เจน สราทไทย
นาง สุภาพร สอนวงษ์
นาย อรรถเวท มีศิริ
นาย อำนวย เงินพูลทรัพย์
ว่าที่ ร.ต. บัณฑิต นิธีกุลวัฒน์
สำนักประกันคุณภาพ
นาง มุกดา เกตุแก้ว
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
นางสาว เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล
นาย กษม กาหลง
นาง ปพิชญา จินตพิทักษ์กุล
นาย ปรีดา สามงามยา
นาย พนม เกิดแสง
นาย อรรถฤทธิ์ เศษฤทธิ์
สำนักหอสมุด
นางสาว กานดา สันติโยธากุล
นาง ทัดชา ตุ้นสกุล
นางสาว นภาลัย ทองปัน
นาง มยุรี สัมมาพรต
นางสาว ฤทัย นิ่มน้อย
นาง วนิดา ศรีทองคำ
นาง วราภรณ์ แดงช่วง
น.ส. สารภี สีสุข
นาง อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
นางสาว อุทัยวรรณ กิจวิเชียร
นางสาว มัสยา ฐาปนพันธ์นิติกุล กพส
นางสาว พจรินทร์ เกตุเกี้ยว กพส
สำนักงานอธิการบดี
กองกลาง
นาย ธวัชชัย ศรีดาวงษ์
กองแผนงาน
นาง เกศินี คุณค้ำชู
นาง จิรนันท์ บำรุงธรรม
กองกิจการนิสิต
นาย ไพรัช ศรีทองทรัพย์
นางสาว คณิศร กู้เกียรตินันท์
นาย นุกุล เหลืองน้ำเพียร
นาย ประหยัด สุตเศวต
นาย มนัส นิลสวัสดิ์
นาย สมพร พ่วงแพ
นาง สุพรทิพย์ พูพะเนียด
นาง อุไร สิริพลวัฒน์
นาย ศักดิเดช อุบลสิงห์ กพส
กองบริการการศึกษา
น.ส. นีรนุช ภาชนะทิพย์
นาง มันตา พันธ์จิตต์
นางสาว วราภรณ์ มานะตระกูล
นาย วิทยา วงษ์เอี่ยม
นางสาว ศิริลักษณ์ ศิริวรรณ
นางสาว มนัสวี ลิ่มสืบเชื้อ
นางสาว ลิลา วุฒิวาณิชกุล
นางสาว นฤมล ธรรมจารี
นาง สุฌานี ศรีดี
นาย เกรียงไกร พิพิธหิรัญการ
นาย ดุสิต แก้วประพาฬ
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
นาย ธานี คำเมือง
นาย พัลลภ พรหมพา
สำนักงานบริหารกลุ่มภารกิจวิชาการ
นางสาว ช้องนาง ชาสิงห์แก้ว
นางสาว สุภารัตน์ สุทธาวงศ์
สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
นาย บุญชอบ เกียรติกำจาย
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
นาง กัญญา สุจริตวงศานนท์
น.ส. กาญจนิจ วาจนะวินิจ
นาง กุลวดี ตรองพาณิชย์
นางสาว ชมดาว สิกขะมณฑล
นางสาว ช่อลัดดา เที่ยงพุก
นางสาว ตวิษา โลหะนะ
นาย ปราโมทย์ ธรรมรัตน์
นางสาว วันเพ็ญ มีสมญา
นาย วินัย ภูมินาค
นางสาว วิภาภรณ์ ณ ถลาง
นาง สร้อยทอง สายหยุดทอง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหฯ
นางสาว รัชนก แสงเพ็ญจันทร์
นาย วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล
นาย วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาว จิราภรณ์ สิริรัตน์
นาย ชัชชัย ขาวพาง
นาย เทพฤทธิ์ พิณนาคิเลย์
นาย นรวัฒน์ แกก้องกิติ์
นางสาว นฤมล อรุณรัตน์
นางสาว นันทนา ชื่นอิ่ม
นางสาว บุบผา คุณาไท
นางสาว มณฑา ปานทิม
นางสาว รมณีย์ เจริญทรัพย์
นางสาว รัชฎาภรณ์ ขอเจริญ
นางสาว รุ่งนภา รัตนพาหิระ
นาย วิชัย สรพงษ์ไพศาล
นาย วินัย จอมแก้ว
นาย วินัย วิริยะฐานะกุล
นางสาว ศาลักษณ์ พรรณศิริ
นางสาว ศิริวรรณ กมลวิบูลย์นันท
นาง สุดารัตน์ จอมแก้ว
นาง สุดาวรรณ เชยชมศรี
นางสาว สุนิศา สงวนทรัพย์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นาง นวลปรางค์ ไชยตะขบ
นางสาว นิภา เขื่อนควบ
นางสาว มธุรส สิริประภาพรรณ
นาย วัลลภ โพธิ์สังข์
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าฯ
นาย สิทธิชัย แก้วสุวรรณ์
นาย สำเร็จ ไพบูลย์
สถาบันอินทรียจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าฯ
นาย ธำรงศิลป โพธิสูง
นาย ธีระ สมหวัง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
นางสาว สุชาดา เหรียญโมรา
ศูนย์ชนบทศึกษา
นาย ยศวีร์ ยุกตะนันท์
ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ
นางสาว จินดา จิรเดชพิทักษ์
ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน
น.ส. จันทร์แรม รูปขำ
ศูนย์วิชาบูรณาการฯ
นางสาว จารุณี พุกยิ้ม
นางสาว ปนัดดา พรอนันต์รัตน์
นางสาว ละมัย กองมนต์
นางสาว หทัยชนก อินถา
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นาย ธานินทร์ คงศิลา
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
นางสาว กุสุมา สายสนิท
นาง  ดุษฏี เจริญสุข
นางสาว ศศิธร บุญนิยม
นางสาว สุรัสวดี อรุณวราภรณ์