ประมวลภาพโครงการสหกิจศึกษาสัญจร ดูงานและ เอกสารประกอบ ณ วิทยาเขตกำแพงแสน
วันที่ 15 กรกฎาคม 2548

ประมวลภาพโครงการสหกิจศึกษาสัญจร ดูงาน ณ วิทยาเขตกำแพงแสน
เอกสารประกอบ โดยศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เอกสารประกอบ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์