คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน

สาขาวิชา
ปี โครงสร้าง
หลักสูตร
คำอธิบาย
รายวิชา
Curriculum
Mapping
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร/อาจารย์ผู้
รับผิดชอบหลักสูตร
ก.พ. รับรอง
หลักสูตร
ก.ค./ ก.ค.ศ.
รับรองหลักสูตร
วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2554 Download Download Download Download    
วท.บ. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2556 Download Download Download    
  2553 Download Download        
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2559 Download Download        
  2554 Download Download   Download    
วท.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2550 Download Download    

 
*ใช้หลักสูตรเดียวกับ วิทยาเขตบางเขน          

 
วท.บ. ฟิสิกส์ 2556 Download Download Download      
*ใช้หลักสูตรเดียวกับ วิทยาเขตบางเขน 2552 Download Download      
วท.บ. เคมี 2555 Download Download Download      
*ใช้หลักสูตรเดียวกับ วิทยาเขตบางเขน 2550 Download Download        
วท.บ. จุลชีววิทยา 2555 Download Download Download      
*ใช้หลักสูตรเดียวกับ วิทยาเขตบางเขน 2550 Download Download        
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2555 Download Download Download      
*ใช้หลักสูตรเดียวกับ วิทยาเขตบางเขน 2550 Download Download        
บธ.บ. การจัดการ 2555 Download Download Download      
*ใช้หลักสูตรเดียวกับ วิทยาเขตบางเขน 2549 Download Download        
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 2554 Download Download Download      
*ใช้หลักสูตรเดียวกับ วิทยาเขตบางเขน              
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2559 Download Download