คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน

หลักสูตร
ปี โครงสร้าง
หลักสูตร
คำอธิบาย
รายวิชา
Curriculum
Mapping
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร/อาจารย์ผู้
รับผิดชอบหลักสูตร
ก.พ. รับรอง
หลักสูตร
ก.ค./ ก.ค.ศ.
รับรองหลักสูตร
บธ.บ. การโรงแรมและภัตตาคาร
(หลักสูตรใหม่)
2560

Download

Download        
บธ.บ. การจัดการธุรกิจการบิน
(หลักสูตรใหม่)
2560 Download Download
บธ.บ. นวัตกรรมการท่องเที่ยว
(หลักสูตรใหม่แยกเล่ม ทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม)
2560 Download Download        
บธ.บ. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(หลักสูตรใหม่แยกเล่ม ทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม)
2560 Download Download        
บธ.บ. การจัดการ
(หลักสูตรใหม่แยกเล่ม ทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม)
2560 Download Download        
บธ.บ. การตลาด
(หลักสูตรใหม่แยกเล่ม ทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม)
2560 Download Download        
วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2560 Download Download        
  2554 Download Download Download Download    
วท.บ. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2556 Download Download Download    
  2553 Download Download        
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2559 Download Download        
  2554 Download Download   Download    
วท.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2550 Download Download    

 
*ใช้หลักสูตรเดียวกับ วิทยาเขตบางเขน          

 
วท.บ. ฟิสิกส์ 2556 Download Download Download      
*ใช้หลักสูตรเดียวกับ วิทยาเขตบางเขน 2552 Download Download      
วท.บ. เคมี 2555 Download Download Download      
*ใช้หลักสูตรเดียวกับ วิทยาเขตบางเขน 2550 Download Download        
วท.บ. จุลชีววิทยา 2555 Download Download Download      
*ใช้หลักสูตรเดียวกับ วิทยาเขตบางเขน 2550 Download Download        
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2555 Download Download Download      
*ใช้หลักสูตรเดียวกับ วิทยาเขตบางเขน 2550 Download Download        
บธ.บ. การจัดการ 2555 Download Download Download      
*ใช้หลักสูตรเดียวกับ วิทยาเขตบางเขน 2549 Download Download        
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 2554 Download Download Download      
*ใช้หลักสูตรเดียวกับ วิทยาเขตบางเขน              
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2559 Download Download