คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา

สาขาวิชา
ปี โครงสร้าง
หลักสูตร
คำอธิบาย
รายวิชา
Curriculum
Mapping
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร/อาจารย์ผู้
รับผิดชอบหลักสูตร
ก.พ. รับรอง
หลักสูตร
ก.ค./ ก.ค.ศ.
รับรองหลักสูตร
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 2555 Download Download Download      
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต 2555 Download Download Download      
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  2555 Download Download Download
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 2555 Download Download Download
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ 2555 Download Download Download
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

2556

Download Download        
*ใช้หลักสูตรเดียวกับ วิทยาเขตบางเขน

2551

Download Download Download  

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2556 Download Download Download
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2556 Download Download    
*ใช้หลักสูตรเดียวกับ วิทยาเขตบางเขน 2551 Download Download    
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2555 Download Download Download      
*ใช้หลักสูตรเดียวกับ วิทยาเขตบางเขน 2551 Download Download    
วศ.บ. วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 2555 Download Download Download  
*ใช้หลักสูตรเดียวกับวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 2551 Download Download