คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
วิทยาเขตศรีราชา

หลักสูตร
ปี โครงสร้าง
หลักสูตร
คำอธิบาย
รายวิชา
Curriculum
Mapping
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร/อาจารย์ผู้
รับผิดชอบหลักสูตร
ก.พ. รับรอง
หลักสูตร
ก.ค./ ก.ค.ศ.
รับรองหลักสูตร
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 2560 Download          
  2555 Download Download Download      
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต 2560 Download          
  2555 Download Download Download      
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  2560 Download          
  2555 Download Download Download
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 2560 Download          
  2555 Download Download Download
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ 2560 Download          
  2555 Download Download Download
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 ทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม) 2560 Download          
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2555 Download Download Download      
*ใช้หลักสูตรเดียวกับ วิทยาเขตบางเขน 2551 Download Download