คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา

สาขาวิชา
ปี โครงสร้าง
หลักสูตร
คำอธิบาย
รายวิชา
Curriculum
Mapping
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร/อาจารย์ผู้
รับผิดชอบหลักสูตร
ก.พ. รับรอง
หลักสูตร
ก.ค./ ก.ค.ศ.
รับรองหลักสูตร
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2555 Download Download Download      
*ใช้หลักสูตรเดียวกับ วิทยาเขตบางเขน 2550 Download Download    
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2554 Download Download        
*ใช้หลักสูตรเดียวกับ วิทยาเขตบางเขน              
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2554 Download Download        
*ใช้หลักสูตรเดียวกับ วิทยาเขตกำแพงแสน