วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
วิทยาเขตศรีราชา

สาขาวิชา
ปี โครงสร้าง
หลักสูตร
คำอธิบาย
รายวิชา
Curriculum
Mapping
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร/อาจารย์ผู้
รับผิดชอบหลักสูตร
ก.พ. รับรอง
หลักสูตร
ก.ค./ ก.ค.ศ.
รับรองหลักสูตร
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ 2555 Download Download Download Download    
  2549 Download Download    
วศ.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ 2555 Download Download Download Download    
  2549 Download Download    
วศ.บ. สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล 2556 Download Download Download