คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หลักสูตร
ปี โครงสร้าง
หลักสูตร
คำอธิบาย
รายวิชา
Curriculum
Mapping
อาจารย์ประจำ หลักสูตร/อาจารย์ผู้
รับผิดชอบ หลักสูตร
ก.พ. รับรอง
หลักสูตร
ก.ค./ ก.ค.ศ.
รับรองหลักสูตร

วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร

2555 Download Download Download Download

2552   Download    
วท.บ. ทรัพยากรเกษตร 2555 Download Download Download Download    
  2551 Download Download      
วท.บ. อาหารปลอดภัยและโภชนาการ 2559 Download Download        
  2553 Download Download   Download    
วท.บ. ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต 2559 Download Download        
  2553 Download Download   Download    
วท.บ. ประมง (สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

*ใช้หลักสูตรเดียวกับคณะประมง วิทยาเขตบางเขน
2555 Download Download Download Download