คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

สาขาวิชา
ปี โครงสร้าง
หลักสูตร
คำอธิบาย
รายวิชา
Curriculum
Mapping
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร/ อาจารย์ผู้
รับผิดชอบหลักสูตร
ก.พ. รับรอง
หลักสูตร
ก.ค./ ก.ค.ศ.
รับรองหลักสูตร
รป.บ. 2559 Download Download        
  2557 Download Download Download      
บธ.บ. การจัดการ
2555 Download Download Download Download    
*ใช้หลักสูตรเดียวกับคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตบางเขน 2549 Download Download    
บธ.บ. การตลาด
2555 Download Download Download    
*ใช้หลักสูตรเดียวกับคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตบางเขน 2549 Download Download    
บธ.บ. การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
2554 Download Download Download      
*ใช้หลักสูตรเดียวกับคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา              
บช.บ. บัญชี

2555

Download Download Download Download

 
*ใช้หลักสูตรเดียวกับคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตบางเขน 2551 Download Download