คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน

หลักสูตร
ปี โครงสร้าง
หลักสูตร
คำอธิบาย
รายวิชา
Curriculum
Mapping
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร/อาจารย์ผู้
รับผิดชอบหลักสูตร
ก.พ. รับรอง
หลักสูตร
ก.ค./ ก.ค.ศ.
รับรองหลักสูตร
วท.บ. คณิตศาสตร์

2555

Download Download Download Download

2550 Download Download
วท.บ. สถิติ 2555 Download Download Download Download
2551 Download Download
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2555 Download Download Download Download
2550 Download Download
วท.บ. ฟิสิกส์ 2556 Download Download Download Download
2552 Download Download
วท.บ. เคมี 2560 Download Download    
  2555 Download Download Download Download
2550 Download Download
วท.บ. ชีวเคมี 2555 Download Download Download Download
2552 Download Download
วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม 2555 Download Download Download Download
2550 Download Download
วท.บ. ชีววิทยา 2556 Download Download Download
2551 Download Download
วท.บ. จุลชีววิทยา 2555 Download Download Download
2550 Download Download
วท.บ. วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี 2555 Download Download Download Download
วท.บ. วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 2556 Download Download Download
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สภาฯ (อนุมัติย้ายไปสังกัดคณะสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 55)

2554 Download Download    
วท.บ. พฤกษศาสตร์ 2555 Download Download
2551 Download Download
วท.บ. พันธุศาสตร์ 2555 Download Download Download Download
วท.บ. วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 2556 Download Download Download Download
2551 Download Download
วท.บ. เคมีบูรณาการ (นานาชาติ) 2559 Download Download        
วท.บ. วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) 2557 Download Download Download      
วท.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2550 Download Download  สภาฯ อนุมัตปิดหลักสูตรเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 54