วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา
คณะเกษตร   คณะเกษตร กำแพงแสน   คณะวิทยาการจัดการ
คณะบริหารธุรกิจ   คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน   คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
คณะประมง   คณะสัตวแพทยศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
คณะมนุษยศาสตร์   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
คณะวนศาสตร์   คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา    
คณะวิศวกรรมศาสตร์            
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สถาบันสมทบ
คณะสังคมศาสตร์   คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
คณะสัตวแพทยศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์   วิทยาลัยการชลประทาน
คณะศึกษาศาสตร์   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ      
คณะเศรษฐศาสตร์   คณะสาธารณสุขศาสตร์      
คณะอุตสาหกรรมเกษตร            
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์            
คณะสิ่งแวดล้อม