รถตู้ที่จะไปร่วมงานที่อิมแพค เมืองทองธานี จอดรอที่หน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี เวลา 7.00 น.
รายชื่อผู้ลงทะเบียน International e-Learning Conference 2008
คณะ
รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน
รหัสอ้างอิง
การเดินทาง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ
TH906
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ นางบุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ (ส่งผู้แทน)
TH907
รถตู้ มก.
เกษตร ผศ.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์
TH908
รถส่วนตัว
บริหารธุรกิจ ดร.พัฒน์นรี ศรีศุภโอฬาร
TH909
รถตู้ มก.
วิทยาศาสตร์ อ.ปรีชา งามเสาวรส
TH910
รถส่วนตัว
วิศวกรรมศาสตร์ นายนนทวัฒน์ จันทร์เจริญ
TH911
  นายวิชัย ศิวะโกศิษฐ์
TH912
รถส่วนตัว
  นายธัญญะ เกียรติวัฒน์
TH913
รถส่วนตัว
  นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ
TH915
รถส่วนตัว
  นายพีรวัฒน์ วัฒนพงศ์
TH916
  นายสมชาย นำประเสริฐชัย
TH917
ศึกษาศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฐยา แก้วมุกดา
TH918
รถตู้ มก.
  อ.กอบกุล สรรพกิจจำนง
TH919
รถส่วนตัว
เศรษฐศาสตร์ ดร.จารึก สิงหปรีชา
TH921
  ดร.วัลลภัคร์ พลทรัพย์
TH922
สังคมศาสตร์
ดร.อรสา สุกสว่าง
TH923
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ดร.ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์
TH1042
จำนวน
 
17 คน

รายชื่อผู้จัดบูธนิทรรศการ International e-Learning Conference 2008
หน่วยงาน
รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน
รหัสอ้างอิง
การเดินทาง
กองบริการการศึกษา นายพลวัฒน์ ตันหัน
TH960
รถตู้ มก.
  นางสาว สิริกัญญา มณีนิล
TH961
รถตู้ มก.
  นางสาวศิริลักษณ์ ศิริวรรณ
TH962
รถตู้ มก.
  นางสาวชนิกานต์ เธียรสูตร
TH963
รถตู้ มก.
  นายวิทยา วงษ์เอี่ยม
TH964
รถตู้ มก.
  นางสาวกฤษฎี ปริวัตรกุล
TH966
รถตู้ มก.
  นางสาวปฐมาวดี กุลวัฒนะไพศาล
TH967
รถตู้ มก.
  นางสาวจิราวรรณ สุริยกุล ณ อยุธยา
TH968
รถตู้ มก.
จำนวน
 
8 คน

รหัสอ้างอิงของท่าน จะใช้ในการลงทะเบียนหน้างานค่ะ