รวมภาพโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รายละเอียดหลักสูตร รายชื่อผู้เข้าร่วม หมายเลขอ้างอิงซีดีที่  193