โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาเชิงรุก
วันที่ 3 กันยายน 61
ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 
     

fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration