โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาเชิงรุก
วันที่ 13 ธันวาคม 61
ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
 
     

fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration