โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาเชิงรุก
วันที่ 23 กรกฏาคม 61
ณ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 315     

fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration