โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาเชิงรุก
วันที่ 23 มกราคม 61
ณ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 310     

fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration