โครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปี 2555
วันที่ 15 มิถุนายน 55
ณ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 175     

fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration