โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาเชิงรุกจัดนิทรรศการ
ลานหน้าอาคารเซนต์ปีเตอร์
วันที่ 23 กรกฏาคม 57
ณ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 216     

fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration