โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาเชิงรุก
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
วันที่ 30 กรกฏาคม 57
ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ
 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 203     

fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration