โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาเชิงรุก
นิทรรศการ "108ปี  SCC  วิชาการสัมพันธ์"
วันที่ 28 สิงหาคม 57
ณ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์
 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 210     

fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration