โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาเชิงรุกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 9 กรกฏาคม 57
ณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์
 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 198     

fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration