การประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2551
ณ อาคาร 9 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551