ความหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อ สื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและดำรงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี

ที่มา: เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำแนกออกเป็น 5 กลุ่มวิชา ดังนี้

1.      กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร

2.      กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3.      กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

4.      กลุ่มวิชาภาษา

5.      กลุ่มวิชาพลศึกษา

 

หลักในการพิจารณารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1.      ใช้หลัก ISCED ในการแบ่งกลุ่มวิชา (International Standard Classification of Education Definition of Fields of Study)

2.      ตามแนวปฏิบัติของคณะกรรมการการศึกษา มก.  ดังนี้

2.1 เป็นวิชาที่เสริมสร้างนิสิตสู่ความเป็นบัณฑิตตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2.2 เป็นวิชาที่ไม่มีวิชาพื้นฐาน (Prerequisite)ยกเว้นกรณีเป็นรายวิชาประเภทที่มีเลขโรมันกำกับข้างท้าย จะยกส่วนหนึ่งส่วนใดมาเรียนมิได้ ต้องยกมาเรียนให้ครบทั้งชุดวิชา

2.3 เป็นวิชาที่ไม่เป็นวิชาพื้นฐานของวิชาใดในหลักสูตรนั้น

2.4 เป็นวิชาที่ไม่เป็นวิชาชีพหรือพื้นฐานวิชาชีพของสาขาที่ได้รับปริญญานั้นๆ

 กลับหน้าคู่มือฯ