Ø     การทบทวนรายวิชาศึกษาทั่วไป

 

ตามที่คณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 21/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 ได้พิจารณารายวิชาศึกษาทั่วไป ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า บางรายวิชาไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ฯ ที่กำหนด จึงได้ดำเนินการแจ้งเวียนคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทบทวนและตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ  ตามบันทึกที่ ศธ 0513.10106/ว.1347 ลงวันที่ 15 กันยายน 2551 ซึ่งจากการทบทวนดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 32/2551 เมื่อวันที่  4 ธันวาคม 2551 ได้พิจารณาและปรับรายวิชาในคู่มือรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และให้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บเพจเป็นการชั่วคราว  โดยจะให้มีโครงการจัดอบรมหรือสัมมนา เพื่อทำความเข้าใจกับคณาจารย์เกี่ยวกับ แนวคิด ปรัชญาและความหมายของวิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ  วิธีการเขียนคำอธิบายรายวิชาโดยนำกรณีศึกษาจากรายวิชาที่ปรากฏในคู่มือรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. 2542  ซึ่งโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ และหลังจากการอบรมหรือสัมมนาดังกล่าวแล้ว จะได้มีการทบทวนและปรับรายวิชาศึกษาทั่วไปอีกครั้ง

 


กลับหน้าคู่มือฯ