บุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่นประจำปี 59
วันที่ 29 ธันวาคม 59
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 283