โครงการอบรม หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 19 กรกฏาคม 60
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
      รายละเอียด  |  กำหนดการ  |  ประมวลภาพ  |  รายชื่อผู้เข้าร่วม