โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
วันที่ 3 สิงหาคม 60
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

 
      รายละเอียด  |  กำหนดการ  |  ประมวลภาพ  |  รายชื่อผู้เข้าร่วม