ศึกษาดูงานด้านการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของคณะกรรมการประสานงานกิจเครือข่ายฯ
วันที่ 21 มิถุนายน 59
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 256