โครงการจัดอบรม "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"
วันที่ 12 - 14 กันยายน 59
ณ เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 288