สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2560
วันที่ 3 - 6 กุมภาพันธ์ 60
ณ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ จ.ชุมพร