เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

            50 ถ.พหลโยธิน จตุจักร

            กรุงเทพฯ 10900

          

เรียน     อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

            เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ

            10330

 

เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

            2  .ท่าพระจันทร์  แขวงบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร 

            กรุงเทพฯ    10200

เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

            มหาวิทยาลัยรามคำแหง

            ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก

            เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240

เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

            มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

            ตำบลบางพูด  อำเภอปากเกร็ด

            จังหวัดนนทบุรี  11120

 

เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

            114 ถนนสุขุมวิท ซอย 23

            กรุงเทพฯ 10110

เรียน    อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

          ถนนฉลองกรุง  เขตลาดกระบัง

          กรุงเทพฯ  10520

 

เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

            91 ถนนประชาอุทิศ  แขวงบางมด

            เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140

เรียน     อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

            สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

            1518  ถนนพิบูลย์สงคราม     บางซื่อ

            กรุงเทพฯ  10800

เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

            มหาวิทยาลัยศิลปากร

            วังท่าพระ ต.หน้าพระลาน

            กรุงเทพฯ  10200

เรียน     อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

            สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

            คลองจั่น  บางกะปิ

            กรุงเทพฯ  10240

 

เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

            มหาวิทยาลัยมหิดล

            198/2 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า   เขตบางพลัด

            กรุงเทพฯ  10700

 

เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

            มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

            1061 ซอยอิสรภาพ 15  ถนนอิสรภาพ

            แขวงหิรัญรูจี  กรุงเทพฯ  10600

 

เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

            มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

            3 หมู่ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงอนุสาวรีย์

            เขตบางเขน  กรุงเทพฯ  10220

 

เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

           295 ถนนราชสีมา  ดุสิต

            กรุงเทพฯ  10300

 

เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

            มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

            172.อิสรภาพ แขวงหิรัญรุจี

            เขตธนบุรี  กรุงเทพฯ 10600

เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

            1 อู่ทอง แขวงวชิระ  เขตดุสิต

            กรุงเทพฯ 10300

เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

            มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

            39/1.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว

            กรุงเทพฯ 10900

เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

            มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

           1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน  .คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

            .ปทุมธานี  13180

 

เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

            มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

            .นารายณ์มหาราช  .ทะเลชุบศร อ.เมือง

            .ลพบุรี  10500

 

เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

            มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

            96.โรจนะ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา

            .พระนครศรีอยุธยา  13000

เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

            วัดมหาธาตุ  ท่าพระจันทร์

            พระนคร  กรุงเทพฯ  10200

 

เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

            มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

            248 วัดบวรนิเวศวิหาร ถ.พระสุเมรุ

            แขวงบวรนิเวศ  เขตพระนคร  กรุงเทพ 10200

เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

            39.1.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี   

            .ปทุมธานี 12110

 

 

เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

            2.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  

            กรุงเทพฯ 10120

 

เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

            99.สามเสน  แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต

            กรุงเทพฯ  10300

เรียน      อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

            60 หมู่ 3.สายเอเชีย (อยุธยา-นครสวรรค์)

            .หันตรา  .พระนครศรีอยุธยา 

            .อยุธยา  13000

 

เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

            มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

            40/4.พระราม 4 แขวงพระโขนง

            คลองเตย  กรุงเทพ 10110

เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

            มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

            19/1.เพชรเกษม  เขตหนองแขม

            กรุงเทพฯ 10160

เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

            มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

            1761 ถนนพัฒนาการ  แขวงสวนหลวง

            เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ 10250

เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก

            มหาวิทยาลัยเกริก

            43/1111 ถนนรามอินทรา เขตบางเขน

            กรุงเทพฯ 10220

เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

            มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

            1110/5.วิภาวดีรังสิต 

            เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

 

เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

            51 ถ.เชื่อมสัมพันธ์  ตู้ ป.. 10 เขตหนองจอก 

            กรุงเทพฯ  10530

เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม

            มหาวิทยาลัยศรีปทุม

            61 ถ.พหลโยธิน  แขวงลาดยาว

            จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

            มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

            126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงดินแดง

            เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400

 

เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก

            มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก

            682 หมู่ 11 .หมู่บ้านเสรี ถ.รามคำแหง 24 แขวงหัวหมาก

            เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240

เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน

            มหาวิทยาลัยคริสเตียน

            144  หมู่ 7 ถ.พระประโทน-บ้านแพ้ว ต.นครปฐม

            อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม  73000

เรียน    อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

          มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

            306.ลาดพร้าว 107  .ลาดพร้าว

          บางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240

เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี

            มหาวิทยาลัยธนบุรี

            29 หมู่ 3 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู

            เขตหนองแขม  กรุงเทพฯ  10160

 

เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

            มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

            200 ถนนรังสิต-นครนายก  คลอง 5  อ.ธัญบุรี 

            .ปทุมธานี  12110

        

 

เรียน     อธิการวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

            วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

            290 ถนนสรรพาวุธ  แขวงบางนา

            เขตบางนา  กรุงเทพฯ  10260

เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม

            มหาวิทยาลัยสยาม

            235 ถนนเพชรเกษม 

            ภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ  10160

 

เรียน     อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี

            วิทยาลัยดุสิตธานี

            1 ซอยแก่นทอง ข้างซีคอนสแควร์ แขวงหนองบอน

            เขตประเวศ  กรุงเทพฯ  10250

เรียน     อธิการบดีวิทยาลัยทองสุข

            วิทยาลัยทองสุข

            99/79 ถนนบรมราชชนนี  แขวงฉิมพลี

            เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ  10170

เรียน     อธิการบดีวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

            วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

            6/999.พหลโยธิน 52   แขวงคลองถนน

            เขตสายไหม  กรุงเทพฯ  10220

เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

            มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

            110/1-4 ถนนประชาชื่น  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตดอนเมือง

            กรุงเทพฯ  10210

 

เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี

            มหาวิทยาลัยปทุมธานี

            140 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.บ้านกลาง

            .เมือง จ.ปทุมธานี   12000

เรียน     อธิการบดีวิทยาลัยมิชชั่น

            วิทยาลัยมิชชั่น

            430.พิษณุโลก เขตดุสิต

            กรุงเทพฯ 10300

เรียน     อธิการบดีวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

            วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

            16/10 หมู่ 2 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา

            กรุงเทพฯ  10160

 

เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

            มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

            18/18 กม.ที่ 18.บางนา-ตราด  ต.บางโฉลง

            .บางพลี   .สมุทรปราการ   10540

 

เรียน     อธิการบดีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

            วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

            19.สาทรใต้  แขวงยานนาวา  เขตสาทร

            กรุงเทพฯ 10120

เรียน     อธิการบดีวิทยาลัยรัชต์ภาคย์

            วิทยาลัยรัชต์ภาคย์

            68.นวศรี 10.รามคำแหง 21

            แขวงวังทองหลาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10310

เรียน    อธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร

            มหาวิทยาลัยชินวัตร

            99 หมู่ 10.บางเตย  .สามโคก

            .ปทุมธานี  12160

         

เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต

            มหาวิทยาลัยรังสิต         

            52/347 เมืองเอก  ถนนพหลโยธิน  .หลักหก  .เมือง

            .ปทุมธานี  12000

 

เรียน     อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

            สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

            883.พระราม 1 ปทุมวัน

            กรุงเทพฯ 10330

เรียน     อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

            สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

            58 หมู่ 9.พหลโยธิน กม.42

            .คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

 

เรียน     ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร-

            และวชิรพยาบาล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพฯ

            681.สามเสน  แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต

            กรุงเทพฯ  10300

 

เรียน     ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

            วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

            315.ราชวิถี  เขตราชเทวี

            กรุงเทพฯ  10400

 

เรียน      ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

            กาญจนาภิเษก  วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

            กาญจนาภิเษก  56 หมู่ 1.คลองขวาง-เจ้าเฟือง ต.ราษฎร์นิยม 

            .ไทรน้อย  .นนทบุรี 11150        

เรียน     ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

            วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

            317/6.ราชวิถี เขตราชเทวี

            กรุงเทพฯ 10400

เรียน     ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

            วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

            504/57 ถ.ตากสิน แขวงบุคคโล

            เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

เรียน     ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

            วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ โรงพยาบาลภูมิพลฯ

            171/2 ถ.พหลโยธิน เขตสายไหม

            กรุงเทพฯ 10220

เรียน     ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

            วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

            492/1.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน

            กรุงเทพฯ 10330

 

เรียน     ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

            วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

            1873.พระราม 4 ปทุมวัน

            กรุงเทพฯ 10330

เรียน     ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์

            วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์

            131/5.ขาว  แขวงวชิรพยาบาล

            ดุสิต  กรุงเทพฯ 10300

 

เรียน     ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  จ.นนทบุรี

            วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  จ.นนทบุรี

            47/99.ติวานนท์  .ตลาดขวัญ  .เมือง

            .นนทบุรี 11000

เรียน     ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

            วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

            91. 8.พหลโยธิน ต.ธานเกษม

            .พระพุทธบาท  .สระบุรี  18120

 

เรียน     ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

            วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

            .เทศบาล 4.ปากเพรียว

            .เมือง  .สระบุรี 

เรียน     ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

            วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

            91  .เมือง

            .ชัยนาท    17000

เรียน     ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

            วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

            109/1 กม.12.รามอินทรา

            แขวงคันนายาว กรุงเทพฯ 10232

เรียน     ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

            วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

            2/1.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท

            เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เรียน     ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

            สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

            88/20 ถ.ติวานนท์  .ตลาดขวัญ

            .เมือง  .นนทบุรี   11000

 

เรียน     ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ

            โรงเรียนนายเรืออากาศ

            171/1.พหลโยธิน  เขตสายไหม

            กรุงเทพฯ 10220

เรียน     ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ

            โรงเรียนนายเรือ

            204.สุขุมวิท  .ปากน้ำ

            .เมือง  .สมุทรปราการ 10270

เรียน     ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

            โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

            90 หมู่ 7.สามพราน อ.สามพราน

            .นครปฐม 73110

เรียน     ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี

            ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี

            120.วัดบางนางเกร็ง  .บางด้วน 

            .เมือง  .สมุทรปราการ 10270

เรียน     ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน

            สถาบันการบินพลเรือน

            1032/355.พหลโยธิน เขตจตุจักร

            กรุงเทพฯ 10900

เรียน     รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง

            สถาบันการพลศึกษา อ่างทอง

            .ไชโย 

            .อ่างทอง    14140

เรียน     รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสมุทรสาคร

            สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

            .เมือง 

            .สมุทรสาคร    74000

เรียน     รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตกรุงเทพ

            สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ

            69 หมู่ 3.บึงน้ำรักษ์  .ธัญบุรี

            .ปทุมธานี  12110

 

เรียน    ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

          วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

          เลขที่ 28 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ  ต.บางแก้ว  อ.เมือง

          จ.อ่างทอง 14000

เรียน     ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์

            วิทยาลัยช่างศิลป์

            60 ถ.หลวงพรต แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง

            กรุงเทพ  10520

เรียน     ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลป์กรุงเทพ

            วิทยานาฏศิลป์กรุงเทพ

            2 ถ.ราชินี  เขตพระนคร

            กรุงเทพ  10200

เรียน     ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี

            วิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี

            ถ.เดโช  ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง

            จ.ลพบุรี  15000

เรียน     อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

            สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ภายในวิทยาลัยนาฎศิลป์

            .ราชินี  เขตพระนคร

            กรุงเทพฯ  10200