งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คู่มือบริหารคุณภาพการศึกษา มก.
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ถาม-ตอบ
ระบบ มคอ.ออนไลน
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
อบรม/สัมมนาวิชาการ
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา


แนะแนวการศึกษา

ทั้งหมด     ตลาดนัดหลักสูตร    แนะแนวเชิงรุก    เยี่ยมชม    เรียนล่วงหน้า    

2560


โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
2017-12-02
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
2017-09-11
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
2017-09-08
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
2017-09-01
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
2017-08-31
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
2017-08-30
โรงเรียนปทุมวิไล
2017-08-28
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
2017-08-25
โรงเรียนราชินีบน
2017-08-24
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
2017-08-23
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
2017-08-22
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
2017-08-17
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒
2017-08-10
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
2017-08-08
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
2017-08-07
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
2017-08-04
โรงเรียนชลประทานวิทยา
2017-08-03
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
2017-08-02
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
2017-07-20
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
2017-07-07
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
2017-07-06
โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
2017-07-03
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
2017-06-27
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
2017-06-26
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
2017-06-23
โรงเรียนทวีธาภิเศก
2017-06-15
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
2017-06-08
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
2017-06-01
โรงเรียนนครนนท์วิทยา4 วัดบางแพรกเหนือ
2017-02-24
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
2017-02-08
โรงเรียนสตรีวิทยา2
2017-01-31
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
2017-01-27
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
2017-01-25
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
2017-01-20
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
2017-01-19

2559


2558


2557


2556


2555


2554


 

top
QReduserve


คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


ปฏิทินการศึกษา
ปฏิทินกิจกรรม มก.
ประชาสัมพันธ์ มก.
ระบบสารสนเทศนิสิต
ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
ระบบหนังสือเวียน
ระบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์
ห้องสมุด
บริการคอมพิวเตอร์
สำนักประกันคุณภาพ
บัณฑิตวิทยาลัย
สถานพยาบาล มก.
ศูนย์หนังสือ มก.
สำนักพิมพ์ มก.
สารสนเทศเกษตร

 

Page generated in 1513484877.0119 seconds.
ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2118 0143, โทรสาร 0 2118 0143, Web Master : psd.esd@ku.ac.th