งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คู่มือบริหารคุณภาพการศึกษา มก.
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ถาม-ตอบ
ระบบ มคอ.ออนไลน
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
อบรม/สัมมนาวิชาการ
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา


2560


การจัดทำเอกสารหลักสูตรเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ (มคอ. 2)
2017-08-29

2559


โครงการประชุมสัญจรเพื่อจัดทำแผนองค์กรการพัฒนาด้านวิชาการและการเรียนการสอน
2016-11-08
การจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรให้สอดคล้องกับการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
2016-06-04
โครงการสัมมนา KU-KM เพื่อการบริหารงานหลักสูตรและพัฒนางานด้านวิชาการ
2016-03-29

2558


ให้สอดคล้องกับการจ้ดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามแนวทางการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา มคอ.มก. (KU-TQF)
2015-06-16
การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการวิเคราะห์หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
2015-06-11
ประชุมสัมมนาชี้แจงคู่มือการบริหารคุณภาพการศึกษา
2015-05-26
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงาน
2015-03-20

2557


เรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ในระบบ มคอ.มก. (KU-TQF)
2014-05-19
เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2014-01-09

2556


การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรและรายวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2013-10-31
เพื่อใช้ในการรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ในปีการศึกษา 2556
2013-10-30
KU-TQF ครั้งที่ 3
2013-03-28

2555


เรื่อง ความพร้อมและบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อการพัฒนาการศึกษา เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
2012-08-24
สัปดาห์อาเซียน
2012-07-27
การประชุมคณะกรรมการการศึกษาสัญจร
2012-01-19

2554


ทบทวนทิศทางในการพิจารณาหลักสูตร/รายวิชาให้สอดคล้องกับ มคอ.
2011-08-04
เรื่อง “วิธีการจัดทำและเขียน Course Syllabus” เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2554
2011-05-23

2553


โครงการนำเสนอผลจากการศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการการศึกษา ประเทศแถบสแกนดิเนเวีย
2010-12-13
เรื่อง การจัดทำรายละเอียดหลักสูตรตามกรอบ มคอ.
2010-11-18
ประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย (ประเทศฟินแลนด์ สวีเดน และเดนมาร์ก)
2010-09-14
เรื่อง“แนวทางการดำเนินการกรณีหลักสูตรที่เกินรอบระยะเวลาปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา”
2010-08-09
เรื่อง “แนวปฏิบัติในการนำหลักสูตรและรายวิชาไปเปิดสอนต่างวิทยาเขต ของ มก”
2010-07-29
วิธีการจัดทำและเขียน Course Syllabus
2010-07-06
เรื่อง การจัดทำรายละเอียดหลักสูตร มคอ.
2010-04-29
เรื่อง การพัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่าในการขออนุมัติหลักสูตร
2010-04-02
เรื่อง "การจัดทำรายละเอียดหลักสูตรตาม มคอ."
2010-01-21

2552


เรื่อง "การพัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่าในการขออนุมัติหลักสูตร"
2009-09-17
เรื่อง "วิธีการจัดทำและเขียน Course Syllabus"
2009-04-29
ภาพกิจกรรมการเสวนาเรื่อง "การกำหนดรหัสวิชาและการจัดทำรายศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรีฯ"
2009-03-05

2551


ภาพกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การปรับกระบวนทัศน์พิจารณาหลักสูตร/รายวิชาฯ" ห้องประชุม อาคารสารนิเทศ 50 ปี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2551
2008-10-14
ประมวลภาพการอบรมวิธีการจัดทำและเขียน Course Syllabus ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน เมื่อวันที่ 23 เมายน 2551
2008-04-23
ประธานกรรมการและคณะกรรมการการศึกษา มก. ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย และ ผศ.ดร.กัญจนา ธีระกุล ในที่ประชุมครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551
2008-04-10

 

QReduserve


คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


ปฏิทินการศึกษา
ปฏิทินกิจกรรม มก.
ประชาสัมพันธ์ มก.
ระบบสารสนเทศนิสิต
ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
ระบบหนังสือเวียน
ระบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์
ห้องสมุด
บริการคอมพิวเตอร์
สำนักประกันคุณภาพ
บัณฑิตวิทยาลัย
สถานพยาบาล มก.
ศูนย์หนังสือ มก.
สำนักพิมพ์ มก.
สารสนเทศเกษตร

 

Page generated in 1537670355.6537 seconds.
ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2118 0143, โทรสาร 0 2118 0143, Web Master : psd.esd@ku.ac.th