งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คู่มือบริหารคุณภาพการศึกษา มก.
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ถาม-ตอบ
ระบบ มคอ.ออนไลน
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
อบรม/สัมมนาวิชาการ
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา


2561


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2018-08-29
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการสอนของอาจารย์สู่การเรียนรู้ของนิสิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2018-08-28
โครงการสัมมนาอาจารย์ประจำปี 2561
2018-06-29
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารหลักสูตร ประจำปี 2561
2018-04-04
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 The 56th Kasetsart University Annual Conference
2018-01-31

2560


การประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ครั้งที่ 19
2017-09-15
การประชุมวิชาการ เครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง ประจำปี 2560
2017-09-13
โครงการสัมมนาเครือข่ายนักวิชาการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560
2017-08-31
การอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพทางด้านการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2017-08-03
โครงการอบรม หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2017-07-19
โครงการสัมมนาอาจารย์ประจำปี 2560 เรื่อง“อุดมศึกษาไทยกับการศึกษา 4.0"
2017-07-14
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนที่ทันสมัยสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2017-06-23
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารงานหลักสูตร ประจำปี 2560
2017-04-18
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 The 55th Kasetsart University Annual Conference
2017-01-31

2559


บุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่นประจำปี 59
2016-12-29
การประชุมวิชาการประเพณี เกษตรศาสตร์ มหิดล กองทัพเรือ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๘
2016-09-09
โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง Active Tecaching & Learning : Engaging Medium to Large Audience
2016-09-07
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อการติดตามผลการดำเนินงานจรรยาบรรณ
2016-08-31
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน"
2016-08-30
การประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิต อุดมคติไทย ประจำปี 2559
2016-08-19
โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี ๒๕๕๙
2016-08-05
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรและมาตราฐานคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2016-06-15
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54
2016-02-03

2558


งานประชุมวิชาการ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ประจำปี 2558
2015-08-28
ประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘
2015-07-24
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน" ปี 2558
2015-06-24
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนที่ทันสมัยสำหรับอาจารย์ มก.
2015-06-17
โครงการอบรมเรื่อง “การวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอน”
2015-06-05
โครงการอบรมเรื่อง "บทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"
2015-04-29
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53
2015-02-03

2557


พิธีมอบรางวัลบุคลลากรวิชาการ มก.
2014-12-26
ประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ ครั้งที่ 17
2014-09-19
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มก. 2557
2014-09-17
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนยุคใหม่สาหรับนิสิต Generation Z ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
2014-07-28
การประชุมสัมมนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗
2014-06-19
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52
2014-02-04

2556


อบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ รุ่นที่ 6
2013-10-30
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มก. ประจำปี 2556
2013-09-27
โครงการอบรมเรื่อง"การพัฒนาบุคลิคภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน"
2013-09-09
ประชุมวิชาการประเพณี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 16
2013-08-30
อบรมภาษาอังกฤษบุคลากร รุ่นที่ 4-5
2013-08-26
การสัมมนาวิชาการ
2013-08-19
โครงการอบรม เรื่อง “การพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา มก."
2013-07-19
ประมวลภาพ โครงการอบรมเรื่อง การวัดและประเมินผล วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม 2556
2013-07-04
โครงการสัมมนาอาจารย์ประจำปี 2556
2013-05-08
ประชุมวิชาการครั้งที่ 51
2013-02-05
งานประชุมวิชาการประเพณี มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 15
2013-01-15

2555


โครงการอบรม การวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอน
2012-09-24
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดแผนยุทธศาสตร์ และแผนดำเนินงาน
2012-09-16
โครงการ ติดตามผลการดำเนินงานจรรยาบรรณอาจารย์ มก. ปี 2555
2012-09-13
โครงการ พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน
2012-08-31
โครงการอบรม “การพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา มก.”
2012-08-21
สัมมนาทางวิชาการ
2012-08-16
งานสัมมนาอาจารย์ประจำปี 2555
2012-06-06
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ รุ่นที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2012-05-28
โครงการติดตามผลการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2555
2012-05-03
ประชุมวิชาการครั้งที่ 50
2012-01-31

2554


โครงการ บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษาแก่นิสิต
2011-09-20
โครงการประชุมสัมมนาปฏิบัติตามจรรยาบรร
2011-09-07
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน
2011-08-19
โครงการอบรม “เทคนิคการออกข้อสอบ การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน”
2011-06-17
โครงการอบรม
2011-05-09
โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2554
2011-04-22

2553


โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง
2010-11-27
โครงการประชุมสัมมนาทบทวนคู่มือจรรยาบรรณอาจารย์
2010-09-23
โครงการอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพฯ
2010-09-07
โครงการอบรม การจัดทำ Portfolio ของนิสิต
2010-08-23
โครงการอบรม
2010-08-17
โครงการอบรม เทคนิคการออกข้อสอบ
2010-07-29
โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ มก.ประจำปี 2553
2010-04-30
โครงการสัมมนาเครือข่ายนักวิชาการศึกษาของ มก. ประจำปี 2553
2010-04-30
โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการเครือข่ายฯ
2010-04-07
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48
2010-02-05
การประชุมวิชาการอภิปรายพิเศษ
2010-02-05

2552


การประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการการศึกษา
2009-10-19
โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงฯ เขตภาคกลาง
2009-09-28
การสัมมนาวิชาการเรื่อง "วิกฤติการศึกษาไทย ฯ"
2009-09-23
โครงการอบรม "การพัฒนาบุคลิกภาพอาจารย์ฯ"
2009-09-07
ประชุมสัมมนาเพื่อการทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ฯ
2009-08-31
โครงการอบรม "บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาฯ"
2009-08-17
โครงการอบรม เทคนิคการออกข้อสอบ
2009-07-27
โครงการอบรม การประเมินผลที่เน้นผู้เรียนฯ
2009-07-21
โครงการอบรม เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน
2009-07-17
การอบรม "การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนฯ"
2009-06-09
โครงการสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2552
2009-05-22
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47
2009-03-20

2551


การเสวนา "อ้างอิงอย่างไรจึงไม่ละเมิดลิขสิทธิ์"
2008-11-12
การสัมมนาของเครือข่ายบัณฑิตฯ
2008-09-26
การสัมมนาสถาบันสร้างภูมิต้านทานชีวิตนิสิต
2008-09-23
สัมมนาผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
2008-09-16
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
2008-09-11
โครงการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2008-09-09
การประชุม "บัณฑิตอุดมคติ:ทางรอดของสังคมไทย"
2008-08-15
ประมวลภาพการอบรม "คุณธรรมและจริยธรรม"
2008-07-29
ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาอาจารย์ปี 2551
2008-05-23
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 46
2008-01-29

 

QReduserve


คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


ปฏิทินการศึกษา
ปฏิทินกิจกรรม มก.
ประชาสัมพันธ์ มก.
ระบบสารสนเทศนิสิต
ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
ระบบหนังสือเวียน
ระบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์
ห้องสมุด
บริการคอมพิวเตอร์
สำนักประกันคุณภาพ
บัณฑิตวิทยาลัย
สถานพยาบาล มก.
ศูนย์หนังสือ มก.
สำนักพิมพ์ มก.
สารสนเทศเกษตร

 

Page generated in 1537670329.0236 seconds.
ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2118 0143, โทรสาร 0 2118 0143, Web Master : psd.esd@ku.ac.th