งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
รายงานสรุปจำนวนหลักสูตร
  จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน
- ปีการศึกษา 2557 [ภาคต้น] [ภาคปลาย]
- ปีการศึกษา 2558 [ภาคต้น] [ภาคปลาย]
- ปีการศึกษา 2559 [ภาคต้น]
  จำนวนหลักสูตรที่อนุมัติ
- [ปีการศึกษา 2555-2559]
- ข้อมูล ณ 30 ก.ย.57 : [รวม] [ภาษาไทย] [นานาชาติ]
- ข้อมูล ณ 31 ก.ค.58 : [รวม] [ภาษาไทย] [นานาชาติ]
- ข้อมูล ณ 31 ก.ค.59 : [รวม] [ภาษาไทย] [นานาชาติ]
- ข้อมูล ณ 31 ก.ค.60 : [รวม] [ภาษาไทย] [นานาชาติ]
- ข้อมูล ณ 31 ก.ค.61 : [รวม] [ภาษาไทย] [นานาชาติ]
- ข้อมูล ณ 31 ก.ค.62 : [รวม] [ภาษาไทย] [นานาชาติ]
- ข้อมูล ณ 30 มิ.ย.63 : [รวม] [ภาษาไทย] [นานาชาติ]
  - สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 (ส.ค.58-ก.ค.59)
- สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (ส.ค.59-ก.ค.60)
- สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (ส.ค.60-ก.ค.61)
- สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 (ส.ค.61-ก.ค.62)
 
การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557
  คู่มือการบริหารคุณภาพการศึกษา มก. พ.ศ. 2558
  ประกาศฯ หลักเกณฑ์และแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 2557
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 2557
  แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร
 
การเสนอหลักสูตร/รายวิชา
  ตารางรหัสหลักสูตร สกอ.    ที่มา :คลังข้อมูล สกอ.
  การดำเนินงานขออนุมัติหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง โครงการพิเศษ และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
[ ขั้นตอนการเสนอฯ ] 30 พ.ย. 60  
 
ขั้นตอนการดำเนินงาน ] 10 พ.ค. 61 

[ ปฏิทินการเสนอฯ ] 4 ก.ค. 59


[ 4 พ.ย. 2563 ] การขออนุมัติหลักการแนวทางการพัฒนาปรับลดขั้นตอนการจัดทำหลักสูตร
แผนภาพขั้นตอนการเสนอขอบรรจุหลักสูตรใหม่เข้าสู่แผนพัฒนาการศึกษา
แผนภาพขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
แผนภาพขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ)
แผนภาพขั้นตอนการเสนอขออนุมัติแบบเร่งด่วน (FAST TRACK)


- คู่มือการเสนอ/แบบฟอร์มเอกสารโครงการภาคพิเศษ
  การเสนอเอกสารหลักสูตร
[หลักสูตรใหม่]     [ หลักสูตรปรับปรุง]
  แนวปฏิบัติในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  คำแนะนำในการจัดทำหลักสูตร [มคอ.2]
- [ตัวอย่างการจัดทำ]     [ภาคผนวก]_9 มิ.ย.58
- [ตัวอย่างการจัดทำ-ปรับแก้ไขตามเกณฑ์ฯ 2558]_24 ส.ค.59
- [ตัวอย่างการจัดทำ-ปรับแก้ไขตามเกณฑ์ฯ 2558]_30 ก.ย.59
- [ตัวอย่างการจัดทำ-ปรับแก้ไขตามเกณฑ์ฯ 2558]_21 พ.ย.59
- การระบุคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา / การเทียบโอนหน่วยกิต / กฏระเบียบหรือหลักเกณฑ์การให้ระดับคะแนน / เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา [ปริญญาตรี ] [บัณฑิตศึกษา ]
- [ตัวอย่างการจัดทำ-ปรับแก้ไขตามเกณฑ์ฯ 2558]_29 ส.ค.60 (สำหรับอบรม)
- [ตัวอย่ํางกํารจัดทำ สมอ.08 กรณีเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของหลักสูตรยืม-หลักสูตรใช้ร่วม]
  มาตรฐานผลการเรียนรู้
- มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของ มก. ทุกระดับ
- ผลลัพธ์ผู้เรียน
- แนวทางการนำมาตรฐานอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ
  ตัวอย่างการพิมพ์ปกหลักสูตร ฉบับส่ง สกอ.
  คำแนะนำการพิมพ์บรรณานุกรม
- การปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติม “แบบฟอร์มบรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ” โดยให้ระบุ “เกณฑ์ในการกำหนดระดับคุณภาพผลงานฯ (ผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์) และค่าน้ำหนักของทุกผลงาน” word
- ตัวอย่างบรรณานุกรมผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจำหลักสูตร
  ขั้นตอนการดำเนินงานการขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามกรอบ มคอ.
  การคิดคำนวณจำนวนชั่วโมงของหน่วยกิต
  ตารางเวลาแผนงานการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา
  คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
  ตารางแสดงข้อมูลการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่เพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
  การระบุรหัส ISCED พร้อมกับการเสนอหลักสูตรใหม่ 
  การพิจารณาอนุมัติหลักสูตรหรือให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
  แนวปฏิบัติในการเสนอเอกสารหลักสูตรต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  ข้อมูลสรุปรายวิชาประกอบการรายงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
  แนวปฏิบัติในการเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  การเสนอผลการวิจัยสถาบันประกอบการเสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย
  แบบฟอร์มต่างๆ [Download]
 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd)
  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
  สาระสำคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
  แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเอกสารแนบท้าย
  แบบ มคอ. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]  
(หลักสูตรที่ทำ มคอ. 2 ให้จัดทำแบบรายงานฯ มคอ. 01-06 แทน แบบรายงานฯ สมอ. 01-06)
[Download]
  ตัวอย่าง : การเขียนโครงสร้างหลักสูตร กรณีหลักสูตรมีมากกว่า 1 แบบ/แผนการศึกษา (ในเอกสารหลักสูตร มคอ. 2 หมวดที่ 2 ข้อ 3)
  ประกาศ : มาตรฐานคุณวุฒิสาขา [เชื่อมโยงข้อมูลจากเว็บ สกอ.]
  ตัวอย่าง : การพัฒนารายละเอียดหลักสูตร / รายวิชาและการรายงานผล [เชื่อมโยงข้อมูลจากเว็บ สกอ.]
  KPI :
- ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (เดิม) ตัวอย่าง

- ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 2558
  กำหนดการจัดทำ มคอ. ประจำปี 2557.
  แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
  แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
  ข้อคำถาม-คำตอบที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
 

พระราชกฤษฎีกา

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา และครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550
  กรณีชื่อปริญญาไม่มีในพระราชกฤษฎีกาของมหาวิทยาลัย
 
หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549
  หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
  หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
  หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
  หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2553
  หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559
 
การจัดการเรียนการสอน
  Body of Knowledge and New Foundational Requirements for Curriculum Development
 
โครงการภาคพิเศษ
  ปฏิทินการเสนอขออนุมัติเปิดสอนโครงการภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  แผนภูมิการเสนอขออนุมัติโครงการพิเศษระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
  การลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่ายของโครงการภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา
  คู่มือการเสนอ/แบบฟอร์มเอกสารโครงการภาคพิเศษ
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559
 
อาจารย์ประจำหลักสูตร
  แนวปฎิบัติในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารยืผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปี 2560
  ผลงานทางวิชาการและจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา
  ตัวอย่างแผนภูมิอาจารย์ประจำหลักสูตร
  หลักเกณฑ์เรื่องอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ. 2548
  แนวปฏิบัติการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
  การกำหนดจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548
  แนวปฏิบัติกรณีจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรนานาชาติ
  การตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่กำลังเกษียณอายุราชการ
  คำชี้แจงเพิ่มเติม "ประสบการณ์ในการทำวิจัย" ของอาจารย์ประจำหลักสูตร (ที่ ศธ 0506(4)/ว.866 ลว. 18 ก.ค. 5555 และ ศธ 0506(4)/2591 ลว. 15 ก.พ. 2556)
  แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของสถาบันอุดมศึกษา
 
มติที่ประชุมคณบดี/สภามหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการเสนอหลักสูตร/รายวิชา
  11-08-63  แนวปฏิบัติรายวิชาเพื่อรองรับการศึกษาในต่างประเทศ   [ ตัวอย่างรายวิชาที่ได้รับอนุมัติ ]
  03-09-55  แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนรายวิชา Selected Topic (xxxxxx96)
  06-02-55  การกำหนดความหมายและหลักเกณฑ์การพิจารณาหลักสูตรพหุวิทยาการ
  05-04-53  อนุมัติการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (มคอ.)
และขั้นตอนการดำเนินงานการขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  08-12-52  มาตรการส่งเสริการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ 5 ปี และกระบวนการตรวจสอบหลักสูตรอนุมัต
  23-02-52  มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการปิดหลักสูตร/รายวิชา
  15-12-51 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและการขอเพิ่มเติมเงื่อนไขในหลักสูตร
  08-01-50 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารหลักสูตร/รายวิชา และกาารเปิดสอนรายวิชา
  04-12-49  แนวปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตร/รายวิชาที่มีการขอใช้ร่วมกันในมหาวิทยาลัย
  04-12-49  แนวปฏิบัติในการแสดงคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตรและการเขียนจำนวนหน่วยกิต วิชาสัมมนาและวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระในการขอเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร
  04-04-48  วิชาซ้ำซ้อน, แนวปฏิบัติการเปิดหลักสูตรใหม่ ป.ตรี, การกำหนดภาระงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
  06-01-29  แนวปฏิบัติการกำหนดวิชาพื้นฐาน เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปัญหาพิเศษ (รหัส 9 ตัวกลาง)
 
รวมประกาศกระทรวงศึกษาธิการ / กกอ. / สกอ.
  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของสถาบันอุดมศึกษา
  แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
  เกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระบบการศึกษาทางไกล
  แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา
  รวม กฎกระทรวง ประกาศ / มติ กกอ. / หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ - เล่ม 3 (ปี 54-56)
  รวม กฎกระทรวง ประกาศ / มติ กกอ. / หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ - เล่ม 2 (ปี 52-54)
  รวม กฏกระทรวง ประกาศ / มติ กกอ. /หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ - เล่ม 1 (ปี 47 - 51)
 
การใช้หลักสูตรร่วม
  แนวทางการบริหารจัดการทางวิชาการ การใช้หลักสูตรร่วมกันระหว่างคณะและวิทยาเขตกรณีหลักสูตรที่ใกล้เคียงกันหรือซ้ำซ้อน และมาตรการลดจำนวนหลักสูตรให้น้อยล
  การขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่และการนำหลักสูตรเดิมไปเปิดสอนต่างวิทยาเขต
  แนวปฏิบัติการใช้หลักสูตรร่วมกันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  การพิจารณาแยกจัดทำเล่มหลักสูตร (มคอ.2) การใช้เล่มหลักสูตรเดียวกัน 2558
 
ข้อมูล/สถิติ/หลักสูตร/รายวิชา
  สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานพิจารณาหลักสูตร/รายวิชา
  รายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  โครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
 

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต