งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คู่มือบริหารคุณภาพการศึกษา มก.
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ถาม-ตอบ
ระบบ มคอ.ออนไลน
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
อบรม/สัมมนาวิชาการ
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ขั้นตอนการเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาศึกษาทั่วไป
ตัวอย่างโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เริ่มใช้ปีการศึกษา 2559
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน  [แบบฟอร์ม]
ความหมายและแนวปฏิบัติ
การทบทวนรายวิชาศึกษาทั่วไป ปี 2552
(ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2553
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553)
[ รายวิชาที่แก้ไข/เพิ่มเติม ]  
การปรับโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและจัดกลุ่มสาระ
(ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในกรประชุมครั้งที่ 7/2558
เมื่อวันจัทร์ที่ 20 เมษายน 2558)
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่ีวไป ฉบับ พ.ศ. 2542
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่ีวไป ฉบับ พ.ศ. 2553
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่ีวไป ฉบับ พ.ศ. 2555
  รายวิชาศึกษาทั่วไป (เพิ่มเติม)
- กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มมนุษยศาสตร์
- กลุ่มสังคมศาสตร์
- กลุ่มภาษา
- กลุ่มพลศึกษา
การจัดกลุ่มสาระหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข
- กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ
- กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร
- กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
- กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่ีวไป ฉบับ พ.ศ. 2559 
   

 

QReduserve


คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


ปฏิทินการศึกษา
ปฏิทินกิจกรรม มก.
ประชาสัมพันธ์ มก.
ระบบสารสนเทศนิสิต
ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
ระบบหนังสือเวียน
ระบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์
ห้องสมุด
บริการคอมพิวเตอร์
สำนักประกันคุณภาพ
บัณฑิตวิทยาลัย
สถานพยาบาล มก.
ศูนย์หนังสือ มก.
สำนักพิมพ์ มก.
สารสนเทศเกษตร

 

Page generated in 1537672454.2341 seconds.
ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2118 0143, โทรสาร 0 2118 0143, Web Master : psd.esd@ku.ac.th