งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ขั้นตอนการเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาศึกษาทั่วไป
ตัวอย่างโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เริ่มใช้ปีการศึกษา 2559
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน  [แบบฟอร์ม]
ความหมายและแนวปฏิบัติ
การทบทวนรายวิชาศึกษาทั่วไป ปี 2552
(ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2553
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553)
[ รายวิชาที่แก้ไข/เพิ่มเติม ]  
การปรับโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและจัดกลุ่มสาระ
(ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในกรประชุมครั้งที่ 7/2558
เมื่อวันจัทร์ที่ 20 เมษายน 2558)
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่ีวไป ฉบับ พ.ศ. 2542
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่ีวไป ฉบับ พ.ศ. 2553
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่ีวไป ฉบับ พ.ศ. 2555
  รายวิชาศึกษาทั่วไป (เพิ่มเติม)
- กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มมนุษยศาสตร์
- กลุ่มสังคมศาสตร์
- กลุ่มภาษา
- กลุ่มพลศึกษา
การจัดกลุ่มสาระหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข
- กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ
- กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร
- กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
- กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่ีวไป ฉบับ พ.ศ. 2559 
  มาตรฐานผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2559 (สำหรับกรอก CHECO)

 


QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต