งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


2562


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2019-11-28
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2019-11-08
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2019-08-28
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2019-06-19
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2019-01-17

2561


มหาวิทยาลัยสยาม
2018-11-27
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2018-11-15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2018-08-23
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2018-08-17
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2018-01-11

2560


มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2017-12-26
มหาวิทยาลัยสยาม
2017-11-28
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2017-11-09
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2017-08-24
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2017-08-17
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2017-07-07
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2017-01-19

2559


มหาวิทยาลัยสยาม
2016-11-29
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2016-11-17
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2016-11-07
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2016-08-17
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2016-08-04
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2016-06-14
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2016-01-27

2558


มหาวิทยาลัยสยาม
2015-11-25
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2015-11-18
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2015-11-12
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2015-11-09
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2015-09-03
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2015-08-17
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2015-08-05
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2015-06-19
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2015-01-28

2557


มหาวิทยาลัยสยาม
2014-11-26
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2014-11-13
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2014-11-10
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2014-09-12
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2014-09-03
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2014-08-14
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2014-08-06
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2014-01-30

2556


มหาวิทยาลัยสยาม
2013-12-19
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มก.บางเขน
2013-11-21
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2013-11-14
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2013-08-16
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2013-07-30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2013-07-03
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2013-01-31

2555


มหาวิทยาลัยสยาม
2012-12-13
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2012-12-05
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2012-11-20
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2012-11-14
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2012-08-16
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2012-08-09
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2012-06-21
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2012-02-28
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2012-02-02
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2012-01-26
มหาวิทยาลัยสยาม
2012-01-19

2554


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2011-12-07
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2011-11-10
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2011-08-15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2011-07-21
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2011-06-23
มหาวิทยาลัยของแก่น
2011-01-27
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2011-01-13

2553


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2010-08-17

25512008-08-19

 


QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต