งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


Untitled Document
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
  โครงการอบรม/สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2560
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 54 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์
การบริหารงานหลักสูตร ประจำปี 2560
"กระบวนการเรียนรู้ และการประเมินผู้เรียน"
18,19,28 เมษายน
 9,19 พฤษภาคม
การจัดทำเอกสารหลักสูตรเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ (มคอ. 2) 27,28 มีนาคม
25 กันยายน
เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนที่ทันสมัยสำหรับอาจารย์ 23 มิถุนายน
โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2560 14 กรกฎาคม
บทบาทหน้าที่อาจารย์ 19 กรกฎาคม
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  3 สิงหาคม 
สัมมนาเครือข่ายนักวิชาการศึกษา 30,31 สิงหาคม 
ประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มก. ประจำปี 2560  6 กันยายน
ประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง 13 กันยายน

  โครงการอบรม/สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2559
  โครงการอบรม/สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2558
  โครงการอบรม/สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2557
  โครงการอบรม/สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2556
  โครงการอบรม/สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2555
  โครงการอบรม/สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2554
  โครงการอบรม/สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2553
  โครงการอบรม/สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2552
  โครงการอบรม/สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2551
 
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่
มาตราการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต