งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


25622019-04-24

25602017-10-02

25582015-12-09
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
2015-09-09

2556


โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
2013-08-16
กองพัฒนากลยุทธ์การตลาด ม.นเรศวร
2013-08-09

2553


โรงเรียนสายธรรมจันทร์
2010-09-06
โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา
2010-06-24
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
2010-02-11

2552


โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา
2009-11-19
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
2009-11-09
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2009-10-12
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
2009-07-03
โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา
2009-06-25
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
2009-03-18

2551


โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ
2008-10-09
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
2008-10-01
โรงเรียนยอแซพอุปถัมภ์
2008-09-09
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี
2008-02-13

 


QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต